રાજકોટ અને ગાંધીનગર વધુ બે ટીપી સ્કીમ મંજૂર

નગર આયોજનની દિશામાં આગળ વધતા રાજકોટ અને ગાંધીનગરની વધુ બે ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમને મંજૂરી આપી દેવાઈ છે. તદનુસાર ગાંધીનગર અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (ગુડા)ની ડ્રાફ્ટ ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ નં.૨૬ વાસણા-હડમતિયા-ઉવારસદ-વાવોલ)ની આશરે ૧૦૦ હેક્ટર્સ વિસ્તારની ટી.પી.ને મંજૂરી આપી છે. આ ટી.પી. મંજૂર થવાથી વિકાસની વ્યાપક તકો વધશે. કારણ કે, ગાંધીનગર શહેરના વિકાસ આયોજનને આગળ વધારતા પહોળા રસ્તા સૂચવવામાં આવ્યા છે. ગુડાની આ ટી.પી.થી જાહેર સુવિધા માટે આશરે ૩૨,૧૮૭ ચો.મી. જમીન, બાગ-બગીચા અને ખુલ્લી જગ્યા માટે ૩૪,૭૩૮ ચો.મી. તથા સ્કૂલ માટે ૧૨૯૬૫ ચો.મી. જમીન ઉપરાંત સામાજિક અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના લોકોના રહેઠાણ માટે ૧૨,૭૪૬ ચો.મી. જમીન પ્રાપ્ત થશે. આ ઉપરાંત આંતર માળખાકીય સવલતોને પહોંચી વળવા માટે વેચાણના હેતુ માટે પણ આશરે ૮૧,૧૨૧ ચો.મી. જેટલા પ્લોટો સંપ્રાપ્ત થશે. આમ, ગુડા દ્વારા મંજૂરી અર્થે થયેલા ડ્રાફ્ટ ટી.પી. સ્કીમ નં.૨૫ને અગાઉ મંજૂરી બાદ હવે આ ટી.પી. સ્કીમ નં.૨૬ને ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં સરકારની મંજૂરી મળી ગઇ છે.


સીએમ વિજય રૂપાણીએ આ ઉપરાંત રાજકોટ શહેરની સ્માર્ટ સિટીની પ્રિલીમીનરી ટી.પી. સ્કીમ નં.૩૨ (રૈયા)ને પણ મંજૂરી આપી છે. સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮માં જ મંજૂર કરાયેલા આશરે ૩૬૭.૦૦ હેક્ટર્સનું વિશાળ ક્ષેત્રફળ ધરાવતી આ ડ્રાફ્ટ ટી.પી. સ્કીમની પ્રારંભિક યોજનાને પણ તેમણે મંજૂરી આપતાં રાજકોટમાં નવા રેસકોર્સ વિસ્તાર તરીકે પ્રસિદ્ધ સ્માર્ટ સિટીની આ સ્કીમમાં વિકાસની વિપુલ તકો ઊભી થઈ છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પણ સ્માર્ટ સિટીની આ ટી.પી.ના વિકાસ અર્થે ઘણી મોટી ગ્રાંટની ફાળવણી કરવામાં આવતી હોવાથી આ ટી.પી. સ્કીમનો ઉપયોગ કરવામાં આવનાર છે. સ્માર્ટ સિટીની સ્કીમમાં ઘણા પહોળા રસ્તાનું આયોજન કરાયું છે. જેમાં ૨૪.૦૦ મીટર, ૩૬.૦૦ મીટર, ૪૫.૦૦ મીટરથી ૬૦.૦૦ મીટર સુધીનું રસ્તાકીય માળખુ સૂચિત છે. વધુમાં આ ટી.પી.માં સામાજિક માળખાગત સુવિધા માટે આશરે ૪,૦૮,૫૫૧ ચો.મી. પ્લોટ, સામાજિક અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના રહેણાક માટે ૧,૨૬,૫૬૫ ચો.મી.ના પ્લોટ તથા ખુલ્લી જગ્યા, બગીચા માટેના આશરે ૧,૭૬,૨૨૧ ચો.મી.ના પ્લોટ તથા વેચાણના હેતુ માટે ૧,૩૯,૬૦૪ ચો.મી. જમીન સંપ્રાપ્ત થશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *