વડોદરા, વડસરના પ્રિતેશ બ્રહ્મભટ્ટના ગુફામાં બીરાજમાન શ્રીજી

વડોદરાના વડસર રોડ ઉપર ઓરો હાઇટ્સની સામે ડ્રીમ આત્મનમાં રહેતાં પ્રિતેશ બ્રહ્મભટ્ટે ઘરે જ ગણેશોત્સવનું સુંદર આયોજન કર્યું છે. તેમણે ગુફાનો સેટ તૈયાર કર્યો છે અને વિનાયકને તેમાં બિરાજમાન કરાવ્યાં છે. (free entry) (ખાસ નોંધ : અગ્નિપથ ન્યૂઝ આયોજીત ઓનલાઇન ગણપતિ ડેકોરેશન સ્પર્ધામાં એન્ટ્રી લેવાનું ચાલું છે. સ્પર્ધામાં જોડાવા માટે નામ નંબર સરનામું અને ગણપતિનો ફોટો તેમજ થીમ 93132 26223 ઉપર વોટ્સએપ કરવા વિનંતી છે.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *